Regulamin

 

Regulamin Sklepu internetowego KACPER-I-LATEK.PL 

  

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży w Sklepie kacper-i-latek.pl.  

Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się skuteczne w terminie wskazanym przez sklep kacper-i-latek.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, są realizowane na zasadach dotychczasowych. 

 

§1

       Dane Sprzedawcy
 

Właścicielem sklepu internetowego www.kacper-i-latek.pl – zwanym dalej Sprzedawcą - jest    

"VET-POL" MARIAN JAKUBOWICZ

Numer NIP: 691-000-01-58

Nr konta bankowego: BZWBK 31 1090 2066 0000 0001 3387 5728

Telefon: +48 506 061 380

E-mail: zamowienia@kacper-i-latek.pl 

Adres sklepu: ul. Kolejowa 1 59-200 Legnica 

  

§2

Kupujący
 

 •  Kupujący może być osobą fizyczną, osobą prawną oraz jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zobowiązania. 
   Osoba fizyczna w dniu zawarcia umowy sprzedaży musi być pełnoletnia, tj. mieć ukończone lat 18 

  

§3

Cena sprzedaży
 

 •  Ceny towarów podane są w złotych polskich i są cenami brutto (wraz z wliczonym podatkiem od towarów i usług - VAT). 

  

§4

Zaproszenie do rokowań
 

 •  Informacje o towarach umieszczonych na stronie internetowej www.kacper-i-latek.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego. 
 •  Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone o towarach na stronie www.kacper-i-latek.pl są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy. 

  

§5

Składanie zamówień
 

 •  W celu złożenia zamówienia Kupujący wypełnia formularz zamówienia udostępniony na stronie internetowej sklepu. 
 •  W przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia nie będzie on rozpatrywany. 
 •  W celu potwierdzenia zamówienia Kupujący obowiązany jest do podania nr. telefonu i/lub adresu e-mail. 
 •  Zamówienia, przyjmowane są w następujący sposób:

za pomocą strony internetowej www.kacper-i-latek.pl,

za pomocą poczty elektronicznej pod adresem zamowienia@kacper-i-latek.pl, 

 •  Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia realizujemy jedynie w dni robocze, co oznacza, że zamówienie złożone w piątek po godzinie 11:00 będzie przygotowane do wysyłki w najbliższy poniedziałek.
 •  Sprzedawca ma prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz do odmowy jego realizacji, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość. 
 •  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia i je anulować jeżeli Call Center nie będzie mogło potwierdzić zamówienia u Klienta w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zmówienia. 
 •  Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu.
 • Klient w trakcie składania zamówienia ma prawo z niego zrezygnować.

  

§6

Zawarcie umowy sprzedaży
 

 •  Umowa sprzedaży zostaje zawarta przez przyjęcie (potwierdzenie) przez Sprzedawcę prawidłowo otrzymanego zamówienia od Kupującego. 
 •  Powiadomienie Kupującego, iż zamówienie przez Sprzedawcę zostało przyjęte nastąpi za pomocą e-maila w przypadku złożenia zamówienia drogą elektroniczną lub telefonicznie w przypadku złożenia zamówienia droga telefoniczną. 

  

§7

Sposób zapłaty
 

 •  Kupujący może zapłacić za zamówiony towar w sposób następujący:

– przelewem bankowym na konto bankowe Sprzedawcy prowadzone w banku BZWBK 31 1090 2066 0000 0001 3387 5728

– gotówką przy odbiorze towaru (wysyłka za pobraniem). 

  

§8

Dostawa
 

 •  Dostawa towaru będącego przedmiotem zamówienia odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich DPD lub innych (regulamin dostępny na stronie ) Firmy te umożliwiają monitorowanie przesyłek (sprawdzenie jej aktualnej lokalizacji, planowanego czasu dostarczenia oraz w sytuacji gdy kurier nie zastanie odbiorcy - planowanego czasu ponownego - w takim wypadku należy skontaktować się z firmą kurierską i podać numer listu przewozowego otrzymanego mailem. 
 •  W przypadku zamówień złożonych do godz. 10:00 dostawa następuje zwykle następnego dnia roboczego w godzinach od 8:00-18:00. Zamówienia przyjęte po godzinie 11:00 będą wysyłane w następnym dniu roboczym.
 • Przygotowanie oraz wysyłkę towarów realizujemy jedynie w dni robocze
 •  Jednakże rozpoczęcie dostawy nie nastąpi wcześniej niż:

– w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na koncie,
– w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania zamówienia,
 

 •  Kupujący ponosi opłaty za dostarczenie towaru w wysokości: 

 

Wartość
< 100 zł
 

Wartość
od 101 zł

Płatność przelewem

12,00 zł 

0 zł 

Płatność przy odbiorze

12,00 zł 

12,00 zł 

 

 • W przypadku stwierdzenia przez Kupującego ubytku, uszkodzenia lub niezgodności towarów z zamówieniem Kupującemu przysługuje prawo reklamowania towaru.  Podstawą złożenia reklamacji  jest przesłanie w ciągu 14 dni od daty zakupu opisu ze wskazaniem ubytku, uszkodzenia lub niezgodności towarów z zamówieniem na adres mailowy reklamacje@kacper-i-latek.pl.  Reklamacje rozpatrywane są w terminie ustawowym do 14 dni od momentu zgłoszenia.
 • Z chwilą wydania Kupującemu towaru przechodzą na niego korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

 

§9

Odstąpienie od umowy sprzedaży przez Kupującego

 • Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.kacper-i-latek.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.
 • Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany poniżej.
 • Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na  adres: VET-POL MARIAN JAKUBOWICZ ul. Kolejowa 1 59-200 Legnica
 • W razie odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego –  umowa uważana jest za niezawartą, konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań.
 • Towar należy zwrócić na adres sklepu internetowego Sprzedawcy. VET-POL MARIAN JAKUBOWICZ ul. Kolejowa 1 59-200 Legnica
 • Zwrot towaru odbywa się na koszt Kupującego.
 • Sprzedawca zwróci Kupującemu–konsumentowi całą wpłaconą kwotę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Kupującego od umowy sprzedaży na konto bankowe wskazane przez Kupującego
 • Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez www.kacper-i-latek.pl przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy

 

 

§10

Niezgodność towaru z umową / Reklamacja towaru

 • Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie dla Kupujących będących osobami fizycznymi, które nabyły towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 • Wszystkie towary oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe.
 • Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 • Jeżeli Kupujący z przyczyn określonych w pkt. 2, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać sie stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.
 • Kupujący obowiązany jest dołączyć do zwracanego towaru oryginał paragonu lub faktury VAT.
 • W przypadku braku oryginału paragonu lub faktury VAT reklamacje nie będą rozpatrywane.
 • Zgłoszenie reklamacji odbywa się w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej reklamacje@kacper-i-latek.pl.
 • Koszty zwrotu towaru pokrywa Kupujący w przypadku nie uznania reklamacji przez Sprzedawcę.
 • W razie niezgodności towaru z umową, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie w razie jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru.
 • Reklamacji nie podlegają towary otrzymane przez Kupującego jako gratis.

 

§ 11

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy

 

 • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami http://kacper-i-latek.pl/Regulamin-cterms-pol-1.html. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

 

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy: – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny” (Dz.U.1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) – ustawy z dnia 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), – ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) – ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. „O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego” (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.)
 • Zawartość witryny (teksty, opisy, zdjęcia, grafiki, loga, ikony klawiszy, obrazki, fragmenty publikacji) oraz wszystkie inne jej fragmenty stanowią własność Sprzedawcy, dostawców i producentów współpracujących z Sprzedawcą i podlegają ochronie stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631)
 • Zawartość witryny (teksty, zdjęcia, grafiki, loga, ikony klawiszy, obrazki, fragmenty publikacji) nie może być kopiowana, duplikowana, reprodukowana, sprzedawana, odsprzedawana, dystrybuowana, przekazywana, wyświetlana, przesyłana, przedrukowywana, sublicencjonowana, bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 • Naruszenie praw autorskich Sprzedawcy stosownie do postanowień ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych może spowodować odpowiedzialność cywilną (a w niektórych przypadkach odpowiedzialność karną) osoby która dopuściła się takiego naruszenia.

 

 

Pozdrawiamy Serdecznie - zespół kacper-i-latek.pl

Do działania naszego sklepu używamy plików cookies. Korzystając z naszego serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików coockies.